Drogi, organizacje pozarządowe, Strategia Rozwoju Powiatu Płockiego, pomoc finansowa dla OSP, apel o udrożnienie Wisły na odcinku od Wyszogrodu do Włocławka. To tylko niektóre sprawy, nad którymi obradowała Rada Powiatu Płockiego podczas marcowej sesji.

VI sesja Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018 - 2023 odbyła się 20 marca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku. Otworzył ją Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski, który powitał wszystkich obecnych.

Wśród nich byli m.in.: Komendant Miejski Policji w Płocku Sławomir Żelechowski, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Jacek Starczewski, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku Romuald Ostrowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku Marek Sankiewicz.

W sesji udział wzięli także: Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka oraz pozostali członkowie Zarządu Powiatu: Bogdan Banaszczak, Paweł Bogiel oraz Paweł Jakubowski, a także Skarbnik Powiatu Maria Jakubowska, Sekretarz Powiatu Michał Twardy, Dyrektorzy Wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Płocku.

Gośćmi specjalnymi byli: druh OSP Nowe Boryszewo (gm. Radzanowo) Andrzej Korzeniewski oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, którzy – wraz z nauczycielką Marzeną Markiewicz – uczestniczyli w sesji w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie.

Obecni byli wszyscy Radni. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli tym razem: Marlena Mazurska, Apolinary Gruszczyński oraz Marcin Piotrowski.

Na sesję zostało zaplanowanych wiele projektów uchwał, wszystkie zostały przyjęte. To m.in.:

  • pozytywna ocena poziomu realizacji priorytetowych zadań zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Płockiego na lata 2014-2020, tj.: „klimat dla biznesu”, „bezpieczeństwo”, „mała ojczyzna”; Rada, przyjmując tę uchwałę, potwierdziła skuteczność działań Zarządu Powiatu w zakresie poprawy jakości dróg, szkół powiatowych oraz domów pomocy społecznej, a także realizacji programów dotyczących łagodzenia skutków bezrobocia,
  • sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”; Rada pozytywnie oceniła działania podejmowane przez Powiat na rzecz wzmocnienia sektora pozarządowego i budowania partnerstwa pomiędzy Powiatem a organizacjami,
  • udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wydatki bieżące, tj. wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych, na rzecz Gminy Bulkowo dla OSP Bulkowo oraz OSP Nowe Łubki,
  • ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Płockiego,
  • udrożnienie rzeki Wisły na odcinku od Wyszogrodu do Włocławka.

Uchwała w sprawie udrożnienia Wisły zostanie przekazana Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, parlamentarzystom regionu płockiego. To kolejny krok, by mieszkańcy nadwiślańskich gmin poczuli się wreszcie bezpieczni.

W uzasadnieniu uchwały czytamy: „Pomimo wcześniejszych monitów władz Powiatu Płockiego skierowanych do organów centralnych i wojewódzkich, nadal mało środków finansowych przeznacza się na prowadzenie prac refulacyjnych. A co gorsza, środki te są z roku na rok mniejsze i wystarczają jedynie na wydobycie osadów w znikomych ilościach, tak jak to miało miejsce w roku 2018, kiedy to wydobyto zaledwie 350 tysięcy metrów sześciennych, za kwotę 4,5 mln zł, przy napływie rocznym 1,5 mln metrów sześciennych namułu”.

Radni złożyli też mnóstwo interpelacji, głównie w sprawach drogowych, na które odpowiedzi tradycyjnie uzyskają drogą pisemną. Starosta Mariusz Bieniek zaproponował, by zapoczątkować spotkania Radnych z danego okręgu, podczas których ustalane byłyby priorytety i plan działania dotyczący modernizacji poszczególnych dróg.

Na zakończenie druh Andrzej Korzeniewski poetycko podsumował m.in. pracę Rady Powiatu w Płocku.