Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego są jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie populacji. Szkodliwość pyłu dla zdrowia osób eksponowanych związana jest ściśle z wielkością i składem chemicznym ziaren.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zanieczyszczenia powietrza zabijają co roku 6,5 mln ludzi na całym świecie. W Polsce jest to blisko 50 tys. osób rocznie – szacuje Europejska Agencja Środowiska. Nasz kraj zajmuje wysoką pozycję na liście najbardziej zanieczyszczonych w Europie.

Policja włączyła się aktywnie w przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, m. in. poprzez prowadzenie działań ukierunkowanych na przeprowadzanie jak największej ilości badań emisji spalin pojazdów oraz na eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób, np. poprzez nadmierne zadymienie wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną emisję spalin.

Wczoraj w kraju prowadzone były działania pod nazwą SMOG. Na terenie garnizonu mazowieckiego Policji podczas działań policjanci skontrolowali 1082 pojazdy, wykonali 34 pomiary z użyciem analizatora spalin, ujawnili 18 nieprawidłowości w zakresie emisji spalin, oraz zatrzymali 18 dowodów rejestracyjnych w związku z nadmierną emisją spalin.

Interesuje nas TWOJE BEZPIECZEŃSTWO, a nie Twoje pieniądze

 

Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu


1000 Znaków do wykorzystania