Starosta Płocki informuje, iż z dniem 31 grudnia 2019 r. kończą swoją ważność uproszczone plany urządzenia lasów dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych położonych w 10 gminach powiatu płockiego, tj. Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała oraz Wyszogród. Wobec powyższego specjalistyczna jednostka wykonawstwa urządzeniowego - KRAMEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zgodnie z zawartą umową, rozpoczęła inwentaryzację terenową lasów prywatnych oraz prace nad opracowaniem nowych planów na lata 2020 - 2027.

Urządzaniem jest objętych około 2.500 ha. Na terenach wybranych gmin, w tym na obszarach gmin objętych ochroną Natura 2000, wykonuje się strategiczną ocenę oddziaływania istniejących planów na środowisko.

Prace nad nowymi planami dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych wykonywane są na zlecenie Starosty Płockiego, a finansowane w 80 % ze środków Funduszu Leśnego będącego w dyspozycji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie.


1000 Znaków do wykorzystania