Rada spotkała się 27 maja w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej w Płocku. Podczas spotkania  omówiono promocję wiedzy technicznej, mówiono także nt. współpracy Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku z otoczeniem gospodarczym.

W spotkaniu, które zakończyła wspólna dyskusja, uczestniczyli Sylwester Ziemkiewicz Starosta Płocki oraz Lech Dąbrowski Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku.

Celem Rady jest promowanie i wspieranie Politechniki Warszawskiej w Płocku w wypełnianiu wiedzy edukacyjnej, naukowej i społecznej, jak również  zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących planów prorozwojowych dla miasta Płocka i regionu północno-zachodniego Mazowsza.

Rada ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego jest organem doradczo-opiniującym rozwój, plany strategiczne i współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Do jej kompetencji należy m.in.:

-  wyrażanie opinii w sprawach współpracy Uczelni z jednostkami sektora gospodarczego, społecznego, administracji i samorządów, w tym wyznaczanie kierunków zmian oraz nowych rozwiązań systemowych;

-  wyrażanie opinii dotyczących inicjatyw sprzyjających rozwojowi Płocka i regionu północno-zachodniego Mazowsza zwłaszcza w obszarze oświaty, nauki i innowacyjnej gospodarki.

Rada może także podejmować się realizacji innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb uczelni, miasta i regionu.

Spotkanie poprowadziła dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku, Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

Spotkanie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo - Społecznego
Spotkanie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo - Społecznego
Spotkanie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo - Społecznego
Spotkanie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo - Społecznego
Spotkanie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo - Społecznego
Spotkanie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo - Społecznego