Trwa kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu płockiego. W czwartek, 11 maja 2023 r. w budynku Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki przy ul. Jakubowskiego, gdzie w tym roku przyjmuje Powiatowa Komisja Lekarska, spotkali się m.in: Iwona Sierocka - Wicestarosta, Kamil Zieliński - Kierownik Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, mjr Robert Wojciechowski z Wojskowego Centrum Rekrutacji a także przedstawiciele WCR - u i Policji.

Celem kwalifikacji jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. do stawiennictwa przed komisją zostali wezwani:

  • mężczyźni urodzeni w 2004 r.;
  • mężczyźni urodzeni w latach 1999—2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które w latach 2021 i 2022:

    - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kat. B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Ponownie poddanie badaniom lekarskim ma pozwolić na wydanie ostatecznego orzeczenia o zaliczeniu do kategorii zdolności: „A” „D” lub „E” ze wszystkimi konsekwencjami.


              - zostały  uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności    upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

  • kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety  pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust 7 ustawy o obronie Ojczyzny;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowe

    Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Płocku mieści się w budynku Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego 10, 09-402 Płock

Stawienie się przed komisją lekarską jest obowiązkowe.   

Kwalifikacja Wojskowa 2023 w powiecie płockim
Kwalifikacja Wojskowa 2023 w powiecie płockim
Kwalifikacja Wojskowa 2023 w powiecie płockim
Kwalifikacja Wojskowa 2023 w powiecie płockim
Kwalifikacja Wojskowa 2023 w powiecie płockim
Kwalifikacja Wojskowa 2023 w powiecie płockim