W ostatnią środę października 2023 r., odbyła się LI sesja Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024. W siedzibie Starostwa Powiatowego zebrali się radni powiatowi, by podjąć ważne decyzje dla regionu płockiego. Dyskusje toczyły się m.in. wokół tematów wycinki lasów na terenie powiatu płockiego oraz wsi i rolnictwa.   

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski, który powitał wszystkich uczestników. Wśród nich byli tym razem: Kierownik płockiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Radna Powiatu Płockiego Marlena Mazurska, Dyrektor płockiego oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Wojciech Banaszczak, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Płock Marek Włoczkowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Jacek Liziniewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Łąck Lucjan Żukowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii Magdalena Kalińska, Dariusz Nowicki Przewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckie Izby Rolniczej, reprezentująca oddział Płocki Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej Aneta Ciechomska, Kierownik Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Franciszka Teresa Skóra, kierownik placówki terenowej kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Justyna Porębska, kierownik biura Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Grzegorz Szykulski, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Jacek Starczewski, kom. Roman Asakowski Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Płocku, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku Hilary Januszczyk.

W sesji udział wzięli także: Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Wicestarosta Iwona Sierocka oraz pozostali członkowie Zarządu Powiatu Płockiego: Bogdan BanaszczakApolinary Gruszczyński oraz Stefan Jakubowski, a także Skarbnik Powiatu Katarzyna Leśniewska, Sekretarz Powiatu Michał Twardy oraz  Dyrektorzy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Płocku i powiatowych jednostek organizacyjnych.

W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli tym razem: Stefan Jakubowski, Bogdan Matczak oraz Paweł Tokarski (Sekretarz Rady Powiatu).

Podczas punktu dotyczącego sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym głos zabrał Starosta Sylwester Ziemkiewicz, który pokrótce przedstawił kilka tematów, podkreślił m.in. znaczenie inwestycji drogowych, jakie są realizowane na terenie powiatu płockiego, wymieniając najważniejsze inwestycje; poruszył także temat pogłębiania Wisły, mówił o kolejnych pismach, jakie wysłano do władz centralnych odnośnie pogłębiania rzeki. Przypomniał także o niedawno przeprowadzonych ćwiczeniach przeciwpowodziowych oraz mówił o pierwszym posiedzeniu Rady Społecznej Centralnego Portu Komunikacyjnego.    

Tematem, który wzbudził niemałą dyskusję podczas sesji był temat wycinki lasów prowadzonej na terenie powiatu płockiego. O swoich niepokojach i niejasnościach w gospodarowaniu drewnem mówili Radni: Bogdan Banaszczak, Ewa Kowalak, Bogusław Jankowski, Bogdan Matczak, Marcin Hubert Piotrowski. Przybliżając zasady gospodarki leśnej, głos zabrali Nadleśniczowie Nadleśnictwa Płock, Łąck i Gostynin. Odpierali zarzuty dotyczące nadmiernej wycinki lasów, mówili, że  wycinka w lasach nie jest oparta na rachunku ekonomicznym, lecz na dobru lasu. Wszystkie prace, które są realizowane w lesie, są szczegółowo zaplanowane i gospodarka leśna jest prowadzona według określonych zasad. Dyskusja była dość emocjonalna, a na jej zakończenie Starosta Sylwester Ziemkiewicz podziękował za rozmowę i prosił, aby ją potraktować jak początek konsultacji społecznych dotyczących tematu gospodarki leśnej.

Kolejnymi tematami były tematy wsi i rolnictwa. Tu głos zabierali m.in.: przedstawiciele Rady Powiatowej Mazowieckie Izby Rolniczej, Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W dalszej części sesji pochylono się nad projektami uchwał, jakie zostały przedłożone pod obrady. Każdy projekt uchwały, który znalazł się w porządku obrad, spotkał się z aprobatą Radnych. Wszystkie przegłosowano jednomyślnie, a dotyczyły m.in.: informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2022/2023, przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka, zmian uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego, zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2023, w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem działań ratowniczych dla OSP Nadułki gmina Bulkowo, OSP Ciachcin i Leszczyn Szlachecki gm. Bielsk, OSP Wiciejewo gm. Bodzanów, OSP Stare Gałki gm. Mała Wieś oraz Czermno gm. Gąbin, a także na wydatki inwestycyjne, związane z zakupem sprzętu specjalistycznego dla OSP Słupno gm. Słupno, wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, co jest związane z budową sieci gazowej w gminach Powiatu Płockiego.

Starosta Sylwester Ziemkiewicz i Członek Zarządu Powiatu Płockiego Apolinary Gruszczyński złożyli także podziękowania na ręce Dariusza Nowickiego Przewodniczącego Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej za współprace i walkę o dobro rolników.  

Na zakończenie sesji radni skierowali także pytania do Zarządu Powiatu Płockiego dotyczące w większości remontów dróg lub częściowej ich poprawy.   

LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej
LI sesję Rady Powiatu w Płocku w znacznym stopniu poświęcona gospodarce leśnej