W środę, 22 listopada br. Radni Powiatu Płockiego spotkali się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku podczas LII Sesji Rady Powiatu.

Sesję tradycyjnie otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski, który powitał wszystkich uczestników obrad.

Wśród nich byli: kierownik płockiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Radna Powiatu Płockiego Marlena Mazurska, Mariusz Kryszkowski Komendant Miejski Policji w Płocku, Jacek Starczewski z- ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, Zbigniew Kukla vel Kuklewicz Kierownik Sekcji Organizacyjnej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku, Hilary Januszczyk Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku.    

W sesji udział wzięli także: Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Wicestarosta Iwona Sierocka oraz pozostali członkowie Zarządu Powiatu: Apolinary Gruszczyński , Stefan Jakubowski, Bogdan Banaszczak, a także Skarbnik Powiatu Katarzyna Leśniewska, Sekretarz Powiatu Michał Twardy oraz  Dyrektorzy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Płocku i powiatowych jednostek organizacyjnych.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu Lecha Dąbrowskiego informacji nt. porządku obrad, powołano Komisję Uchwał i Wniosków w skład której weszli:  Izabela Tomaszewska , Paweł Tokarski (Sekretarz Rady Powiatu) oraz Krzysztof Szumski.   

Obrady przebiegły bardzo sprawnie. Wśród tematów przygotowanych na sesję, znalazły się m.in.:

- sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym,

- informacja nt. zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2023/2024,

- informacja o realizacji zadań w zakresie transportu i drogownictwa

a także

- rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego, zmian budżetu Powiatu Płockiego na rok 2023, uchwalenia „Powiatowego programu budowy dróg dla rowerów na terenie powiatu płockiego w latach 2023-2033”,  wyrażenia zgody zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim, Powiatem Płockim a Miastem Płock w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”, monitoringu i aktualizacji celów operacyjnych wskazanych w „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Płockiego na lata 2020-2025”, zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2023 roku dla Powiatu Płockiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Płocku.

Radni przyjęli wszystkie projekty uchwał, nad którymi głosowali.

W punkcie dotyczącym spraw różnych m.in.: radni złożyli interpelacje, głównie dotyczące remontów dróg powiatowych, głos zabrał także mieszkaniec gminy Bulkowo w związku z planowanym i długo wyczekiwanym remontem drogi Piączyn – Włóki, Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz wyjaśnił procedury dotyczące pozyskiwania środków na realizację tej inwestycji drogowej.  

Na zakończenie Starosta zaprosił również na Konferencje inaugurującą kampanię wyborczą do Młodzieżowej Rady Powiatu Płockiego jaka odbędzie się 23 listopada w NowymKinie Przedwiośnie.

W obradach uczestniczyło w sumie 21 radnych z 23 osobowego składu Rady.  

Transmisja z obrad Rady Powiatu dostępna jest na stronie www.powiat-plock.pl 

LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024
LII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2024