Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

W dniu 09 września 2020 roku w miejscowości Mogielnica odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanej i przebudowanej drogi powiatowej nr 3759 W Szumanie – Bielsk

Zadanie współfinansowane było z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM "VII Rozwój regionalnego systemu transportowego", Działania 7.1 "Infrastruktura drogowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

Robotami został objęty odcinek długości 7,564 km. W ramach projektu nawierzchnia została wyrównana i poszerzona do 6 m. Ponadto przebudowane zostały dwa obiekty mostowe w miejscowości Siemienie oraz Giżyno i skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 560. Zamontowano również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barier ochronnych u-14a.

Realizacja projektu w znaczny sposób poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także usprawni układ komunikacyjny i dostępność do głównych szlaków transportowych.

Wartość zadania to 5.997.987,82 zł

W uroczystym otwarciu drogi udział wzięli: Adam Struzik Marszalek Województwa Mazowieckiego, Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wójt Gminy Bielsk Józef Rozkosz, Członek Zarządu Powiatu Płockiego Bogdan Banaszczak, Radni Powiatu Płockiego Magdalena Woja, Krzysztof Wielec, Maciej Jabłoński, Paweł Tokarski,  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk.