Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

 

Rozpoczęto prace nad „Strategią Elektromobilności Powiatu Płockiego na lata 2021-2036”. Jest to dokument którego powstanie ma na celu wyznaczenie ram działania władz powiatu, jak i  innych podmiotów, na rzecz rozwoju elektromobilności w Powiecie Płockim oraz stworzenie efektywnego i bezpiecznego systemu transportu publicznego, przyjaznego środowisku poprzez redukcję zanieczyszczeń, wpływając na poprawę jakości powietrza na terenie całego powiatu.

Opracowanie dokumentu przyczyni się do:

  • Stworzenia sprawnie funkcjonującego systemu ładowania pojazdów;
  • Popularyzacji i wdrożenia najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania elektromobilności;
  • Bieżącej modernizacji dróg i ciągów komunikacyjnych;
  • Ograniczania zagrożeń dla zdrowia ludzi związanych z zanieczyszczeniami ze źródeł komunikacyjnych;
  • Ograniczania wielkości tzw. niskiej emisji;
  • Ograniczenia ruchu prywatnymi samochodami na rzecz komunikacji zbiorowej;
  • Edukacji mieszkańców na temat zanieczyszczeń z niskiej emisji

W celu realizacji powyższych założeń powołano zespół projektowy w składzie:

- Starosta Płocki Mariusz Bieniek

- Sekretarz Powiatu Michał Twardy

- Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Dorota Zakrzewska

- Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Karolina Koper

- Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji Piotr Kępczyński

- Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku Michał Ryś

- Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Łukasz Wodowski – koordynacja prac nad dokumentem

- Firma Szkolenia i Doradztwo Jarosław Bogusz – opracowanie dokumentu strategicznego na mocy umowy z dnia 08.10.2020 r.

Nadzór nad prowadzonymi pracami sprawuje Zarząd Powiatu w Płocku.

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  Programu Priorytetowego 3.4 GEPARD II- transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.