Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

Strategia jest podstawowym dokumentem długofalowej polityki lokalnej, a jej opracowanie jest wręcz niezbędne dla stworzenia dobrej platformy współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów, tj. samorządu, administracji rządowej, instytucji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wreszcie – mieszkańców.

Strategia Rozwoju Powiatu to jeden z najważniejszych lokalnych dokumentów. Pokazuje m.in. kierunki polityki, które zapewnią szeroko pojęty, trwały i zrównoważony rozwój samorządu oraz spójność społeczno-gospodarczą i terytorialną.

Powstająca obecnie Strategia Rozwoju Powiatu będzie obowiązywać do 2027 roku. Będzie dokumentem, w którym zostanie opisana obecna sytuacja społeczno-gospodarcza powiatu i na tej podstawie zdefiniowane zostaną podstawowe obszary problemowe. Określone zostaną możliwe kierunki, szanse i zagrożenia oraz niezbędne działania w celu uzyskania poprawy sytuacji na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego.

We wtorek, 12 października, odbyło się robocze spotkanie dotyczące opracowania nowej strategii. W warsztatach wzięli udział: Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Wicestarosta Iwona Sierocka, Sekretarz Powiatu Michał Twardy oraz Dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Płocku i powiatowych jednostek organizacyjnych. Spotkanie prowadził Jarosław Bogusz.

 

Powstaje nowa Strategia Rozwoju Powiatu
Powstaje nowa Strategia Rozwoju Powiatu
Powstaje nowa Strategia Rozwoju Powiatu
Powstaje nowa Strategia Rozwoju Powiatu
Powstaje nowa Strategia Rozwoju Powiatu