Policjanci Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przeprowadzili szkolenie obronne dla grupy policjantów i pracowników Policji garnizonu mazowieckiego. Podczas spotkania doskonalono wiedzę i umiejętności policjantów i pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z realizacją zadań obronnych oraz omówiono kwestie związane z obowiązkami osób funkcyjnych wyznaczonych do realizacji zadań w ramach stałego dyżuru w jednostce zmilitaryzowanej, jak również procedury obiegu informacji niejawnych w jednostce po objęciu militaryzacją.

Funkcjonariusze Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zorganizowali szkolenie obronne dla grupy policjantów i pracowników Policji, realizujących zadania obronne w podległych komendach miejskich i powiatowych Policji garnizonu mazowieckiego oraz w wydziałach Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Głównym zamierzeniem spotkania była realizacja tematyki szkolenia obronnego, zgodnie z Planem szkolenia w jednostce przewidzianej do militaryzacji w Policji na 2022 rok dla Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Podczas szkolenia główną uwagę poświęcono na omówienie procesu militaryzacji jednostek organizacyjnych Policji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa.

Podczas szkolenia doskonalono wiedzę i umiejętności policjantów i pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z realizacją zadań obronnych. Omówiono kwestie związane z obowiązkami osób funkcyjnych wyznaczonych do realizacji zadań w ramach stałego dyżuru w jednostce zmilitaryzowanej, jak również procedury obiegu informacji niejawnych w jednostce po objęciu militaryzacją. W trakcie zajęć przypomniano także zasady jakie obowiązują podczas opracowywania i wprowadzania do użytku planów obronnych dla podległych jednostek Policji.

Prelegentami podczas szkolenia byli funkcjonariusze Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu - kom. Tomasz Ornat i podkom. Aleksandra Calik oraz policjant z Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP zs. w Radomiu - kom. Jacek Zaborski.  

Szkolenie odbyło się w formie on-line i udział w nim wzięli policjanci i pracownicy Policji realizujący na co dzień zadania operacyjno-sztabowe, 80 osób.

Autor: podkom. Aleksandra Calik/Sztab Policji KWP zs. w Radomiu