25 kwietnia kolejny raz obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Jest to inicjatywa organizowana w celu podnoszenia świadomości wpływu hałasu na nasze zdrowie.

Święto to zapoczątkowane zostało w roku 1995 przez Ligę Niedosłyszących. W Polsce dzień ten wpisany został do kalendarza jako święto w 2000 r. z inicjatywy Towarzystwa Higieny Akustycznej w celu propagowania wiedzy na temat powszechnej obecności hałasu w środowisku człowieka i jego szkodliwego wpływu na zdrowie oraz sposobów jego zmniejszania.

Hałas jest jednym z czynników środowiskowych powodującym negatywne oddziaływanie na człowieka. Szkodliwość lub uciążliwość hałasu zależy od jego natężenia, częstotliwości, długotrwałości działania, a także od indywidualnych cech odbiorcy takich jak: stan zdrowia, wiek, kondycja psychiczna, wrażliwość na dźwięki.

Hałas stanowi drugie zagrożenie człowieka w środowisku, zaraz po zanieczyszczeniach powietrza.  Na co dzień mamy do czynienia z powszechną obecnością hałasu. Występuje on zwłaszcza w dużych miastach, gdzie istnieje wiele tras komunikacyjnych, sklepów, obiektów przemysłowych i usługowych, co tworzy złożone tło akustyczne, którego często nie jesteśmy świadomi.

Hałas niszczy zdrowie
Hałas wpływa destrukcyjnie na system nerwowy oraz immunologiczny, powoduje rozdrażnienie, nadpobudliwość, apatię, agresję, uczucie zmęczenia, zaburzenia snu, brak koncentracji, zanik funkcji poznawczych uczniów a także obniżenie wydajności w pracy.
U osób długotrwale na niego narażonych wywołuje choroby układu krążenia (zawały serca, zaburzenia akcji serca i zmiany ciśnienia krwi) oraz przedwczesne starzenie się. Typowym przykładem niekorzystnego wpływu hałasu przemysłowego na zdrowie pracowników są uszkodzenia słuchu, szczególnie u osób zatrudnionych przez dłuższy okres czasu w przemyśle górniczym, hutniczym i maszynowym oraz w transporcie.


Hałas negatywnie wpływa na środowisko przyrodnicze

Hałas i wibracje pogarszają jakość środowiska przyrodniczego, zakłócając jego naturalną wartość, jaką jest cisza. Obniżają jakość i przydatność terenów rekreacyjnych i leczniczych, zmieniają zachowania ptaków i innych zwierząt, co skutkuje np. zmianą siedlisk czy zmniejszaniem liczby składanych jaj.

Co warto wiedzieć na temat poziomu dźwięków…

  • najcichszy dźwięk, jaki człowiek jest w stanie usłyszeć, wynosi 0 decybeli,
  • natężenie dźwięku na poziomie 50 dB jest dla nas przyjemne, poziom 100 dB jest uważany za próg przyjemności, natomiast na poziomie 120 dB znajduje się granica bólu,
  • szelest liści i traw, przelatująca mucha, czy nowoczesne komputery generują hałas na poziomie 10 dB,
  • szepcząc emitujemy hałas na poziomie około 30 dB, normalna rozmowa to około 60 dB, ale już głośny krzyk dziecka oscyluje w okolicy 80 dB
  • wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że słuchanie muzyki w słuchawkach dousznych może generować zbliżony poziom hałasu, jak silnik startującego odrzutowca (nawet do 130 dB),
  • przy dźwięku o natężeniu 200 dB może dojść do uszkodzenia płuc oraz może dojść do skokowych zmian ciśnienia krwi,
  • najprawdopodobniej najgłośniejszym dźwiękiem był wybuch wulkanu Krakatau w Indonezji, który wynosił prawie 300 – 350 dB (wybuch był słyszany z odległości około 3200 km).

Aktem prawnym normującym dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla różnych rodzajów terenów jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z późniejszymi zmianami.

Monitoring klimatu akustycznego realizowany jest zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska- uwzględniającą wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2022 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Celem funkcjonowania podsystemu monitoringu klimatu akustycznego jest gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o stanie akustycznym środowiska. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oceny klimatu akustycznego i obserwacji zmian dokonuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska ( GIOŚ) w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska ( PMŚ) zarówno dla terenów objętych obowiązkiem sporządzania strategicznych map jak i dla terenów pozostałych.

Informacje na temat monitoringu hałasu znajdziecie Państwo w linkach poniżej:

https://www.gov.pl/web/gios/monitoring-halasu

https://www.gov.pl/web/gios/halas-mazowieckie-rok-2021