Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

5 października 2020 r. Starosta Płocki Mariusz Bieniek powołał na 4-letnią kadencję nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy. To gremium opiniująco-doradcze, które inspiruje przedsięwzięcia zmierzające do pełnego i produktywnego zatrudnienia. Działa w zakresie planów i sprawozdań a także racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy,  projektu Krajowego Planu Działań, projektów ustaw w tematyce promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Ponadto decyduje o przeznaczeniu środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, co pozwala partnerom społecznym, w większym stopniu niż dotychczas, decydować o przeznaczeniu finansowania na szkolenia dla szczególnie potrzebujących grup pracowników, firm, branż lub regionów.

Na pierwszym posiedzeniu w kadencji funkcję Przewodniczącej Rady Rynku Pracy powierzono Wicestaroście Iwonie Sierockiej, która przejmie pieczę nad pracami związanymi z opracowywanymi dokumentami strategicznymi i realizowanymidziałaniami na obszarze powiatu. Funkcję Wiceprzewodniczącego objął Radny Powiatu Płockiego Krzysztof Wielec.